Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

CVR 34014884

Basnæsvej, Beldringevej, Bellahøjvej 172-184, Borrebyvej, Broksøvej 1-7 og 4, Brønshøjvej 18-64, Bækkeskovvej 4-34, Elmelundevej 28, Fuglsang Alle 90-116 og 107-115, Gaunøvej 26-42 og 23-45,
Lystrupvej 1-13 og 4-12, Mullerupvej 2-4B og 3A-B, Spanagervej, Valløvej 10-14 og 3-25B

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Nyhedsbrev Historie Genveje

Foreningens formål

Foreningen blev stiftet i 1917 i forbindelse med udstykningen af området og omfatter 246 medlemmer.

Foreningen varetager grundejernes fælles interesser, og det er således foreningen der blandt andet står for vedligeholdelse af veje, fortove og andre fællesarealer, som er den væsentligste post på foreningens budget.

Foreningen ejer veje og fortove, indtil skelkanten. Det er således også foreningen der har disposionsretten over arealerne.

Alle grundejere er i henhold til servitutterne pligtige til at være medlem.

Kontigent vedrørende 2020

De fleste af jer har hidtil været tilsluttet automatisk betaling udført af foreningens bank, Arbejdernes Landsbank. Banken har ultimo 2019 lukket deres opkrævningssystem, og vi har derfor indgået en aftale op med Nets om at de i fremtiden opkræver betalingerne. Da vi ikke kan flytte jeres betalingsaftale over til Nets, vil I senest mellem jul og nytår modtage et girokort fra Nets med kontingentopkrævningen for 2020 i jeres postkasse.

Forfaldsdatoen er den 6. Januar 2021.

Desværre har der indsneget sig en trykfejl på girokortet, så der står at opkrævningen er for 2019, men det er naturligvis for 2020. Vi skal beklage trykfejlen.

Når I betaler girokortet, kan I med fordel tilmelde fremtidige betalinger til betalingsservice - enten i netbank eller i jeres pengeinstitut - så kontingentet fremover bliver opkrævet af Nets sammen med evt. andre tilmeldte betalinger som I måtte have.

Vi skal bemærke, at da generalforsamlingen for 2020 på grund af Corona blev udskudt til efteråret 2020 udsendes opkrævningen for 2020 først nu.

Hvis I har nogen spørgsmål til opkrævningen for 2020, er I velkomne til at kontakte foreningens kasserer på kasserer@bghaveby.dk

Generalforsamling

Generalforsamlingen i april 2020 har måttet udskydes på grund af forsamlingsforbuddet under corona-pandemien.

Det forhold, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes inden udgangen april, har måttet vige for de særlige omstændigheder.

Opkrævning af kontingent for 2020 er udskudt, indtil der på en generalforsamling foreligger en beslutning af fastsættelse af kontingent for 2020>.

Generalforsamlingen for 2020 afholdes mandag den 7. september 2020 kl. 19 i Pilegården.

Indkaldelse med bilag er udsendt pr. email til de medlemmer, der har bedt om elektronisk kommunikation, og omdelt til foreningens øvrige medlemmer.

Du kan også finde materialet til generalforsamlingen her.

Husk at forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må – for at blive behandlede – være indgivet til bestyrelsen senest hvert års 15. marts.

Klimaveje

På ekstraordinær genneralforsamling i 2017, blev det vedtaget at foreningensveje bliver til klimaveje - veje med lokalnedsivning af regnvand.
Se detaljer her

Skybrudsveje

Borrebyvej er godkendt af forsyningssekretariatet som skybrudsvej. Bestyrelsen arbejder med at få et konkret forslag, som kan præsenteres på en generalforsamling.

Bygningsforandring mv.

På parcellerne i foreningens område, er der lyst servitut, hvorefter grundejer forud for bygningsforandring mv. bl.a. skal sikre approbation (godkendelse) fra grundejerforeningen.

Se detaljer her:

Bestyrelsen foreslår følgende proces:

  • Orienter berørte naboer, forud for din ansøgning
  • Orienter bestyrelsen om planerne, ved at sende mail til byggeudvalg@bghaveby (tilføj ".dk")
  • Afvent feedback fra naboer og byggeudvalg
  • Ansøg om eventuel byggetilladelse hos kommunen.
  • Ansøg om godkendelse hos grundejerforeningen
  • Afvent godkendelse fra grundejerforeningen og eventuel byggetilladelse. Når disse foreligger kan byggeri startes.

Bolius har skrevet om hvordan en byggesag kan udvikle sig:

Når naboens byggeri bliver et mareridt

Snerydning:

Det påhviler den enkelte grundejer at renholdholde "sit" fortov og vej, herunder også for sne og is. Detaljeret beskrivelse af kravet kan f.eks. ses på Københavns kommunes hjemmeside, her

Foreningen har tidligere haft en aftale med Snevagten Aps om snerydning af vores veje.

Entreprenøren har opsagt denne aftale, hvorfor den enkelt grundejer skal foretage snerydning mv. af egen matrikkel

Specielt er det ganske nødvendigt at der ryddes ved fortovenes forlængelse over vejen.

Hvis vejene ikke ryddes, kan der opstå problemer med f.eks. afhentning af dagrenovationen.

Gennemføres tømningen ikke, kan årsagen ses her på København kommunes hjemmeside.

Vedrørende parkering:

Det henstilles at grundejerne parkerer deres biler på egen grund af hensyn til fremkommelighed for redningkøretøjer

Husk også, at parkering på fortovet ødelægger fortovsbelægningen og ydermere er forbudt i Københavns Kommune.

Grundejerforeningens håndtering af persondata

Senest ændret: 7. januar 2021